WebQuiz Personeelsbeleid in de boomkwekerij (niveau 3/4) - Test je kennis

 

 

Wat weet jij al van personeelsbeleid in de boomkwekerij?

 

Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

 

1. Een paar boomtelers zijn op hun bedrijf een zorgkwekerij gestart, waar ze werkplaatsen bieden aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Welke van onderstaande stellingen is waar?

  1. Een werknemer met beperkingen kan vaak niet evenveel of even snel produceren als een 'gewone' medewerker, maar hij kost de kweker dan ook minder salaris.
  2. De begeleiding van werknemers met een beperking wordt bekostigd via het persoonsgebonden budget en/of via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
  3. De boomkweker krijgt 100% subsidie voor het plaatsen van werknemers met een beperking op zijn bedrijf of een ander bedrijf.
  4. Mensen met een beperking die werken op een zorgkwekerij mogen vanwege de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) niet doorstromen naar een gewone boomkwekerij.
  Antwoord 1 en 3 zijn juist
  Antwoord 1 en 2 zijn juist
  Antwoord 2 en 4 zijn juist

 

2. Hoeveel mensen werken er ongeveer op boomkwekerijbedrijven in Nederland (uitgezonderd tijdelijke seizoenskrachten)?

  15.000
  25.000
  20.000

 

3. Bij welke bedrijven is het in dienst hebben van een BHV'er (bedrijfshulpverlener) verplicht?

  Bij alle bedrijven met meer dan 15 medewerkers.
  Bij alle bedrijven met een werkgever en 1 of meerdere werknemers.
  Als er geen medewerkers zijn met een EHBO-diploma.

 

4. Welke organisatie houdt een lijst bij van boomkwekerijen die erkend zijn als goed opleidingbedrijf voor leerlingen?

  Aequor
  Raad voor de Boomkwekerij
  SVO

 

5. Waarvoor staat de afkorting BOL bij opleidingen?

  Beroeps Ondersteunende Leerweg
  Basis Onderzoekers Leerondersteuning
  Beroeps Opleidende Leerweg

 

6. Voor het laten werken van bepaalde buitenlandse werknemers moet een zogenaamde TWV worden aangevraagd. Wat houdt dat in?

  Voor alle werknemers die uit landen buiten Nederland komen moet een tewerkstellingvergunning worden aangevraagd door de ondernemer.
  Voor werknemers die uit landen van buiten de EU komen (en Bulgarije en RoemeniĆ«) moet een tewerkstellingvergunning worden aangevraagd door de ondernemer.
  Voor alle werknemers die uit landen buiten Europa komen moet een tewerkstellingvergunning worden aangevraagd door de ondernemer.

 

7. LTO Nederland en EURES/UWV WERKbedrijf hebben de website www.seasonalworks.nl opgestart. Met deze website kan een ondernemer...

  snel seizoenswerkers zoeken uit alleen Nederland
  snel bekijken waar de goedkoopste seizoenswerkers vandaan gehaald kunnen worden
  snel seizoenswerkers zoeken uit alle EU-landen

 

8. Als werknemer heb je volgens de cao Open Teelten recht op vergoeding voor werk buiten je normale werktijden. Als je over werkt op zondag, op hoeveel extra toeslag heb je dan recht?

  50% per gewerkt uur.
  75% per gewerkt uur.
  100% per gewerkt uur.

 

9. Wat is de AI voor organisatie?

  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.
  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid
  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.

 

10. Vul de zin aan: Op een bedrijf met 65 medewerkers moeten er minimaal ... BHV'ers aanwezig zijn.

  4
  6
  2

 

11. Waarvoor staat de afkorting CAO?

  Centrale Agrarische Ondernemingsraad
  Collectieve arbeidsovereenkomst
  Combinatie Arbo en Onderneming

 

12. Een scholier heeft examen gedaan op MBO-3 niveau. De scholier met dit diploma heet nu ...

  Assistent medewerker
  Vakbekwaam medewerker
  Kaderfunctionaris

 

13. In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op uw werk niet nadelig mag zijn voor uw gezondheid. Bij welke winterse temperatuur is het niet meer verantwoord om te werken?

  Volgens het Arbobesluit mag bij een temperatuur van -5 graden buiten niet meer gewerkt worden. De werkgever meet dit met een speciale buitenthermometer.
  Bij een temperatuur van -10 graden mag buiten niet meer gewerkt worden. De werkgever laat dit bepalen door een onafhankelijke commissie.
  Een precieze minimumtemperatuur is niet vermeld. De werkgever moet maatregelen nemen om gezondheidsklachten te voorkomen, zoals geĆÆsoleerde werkkleding en extra rustpauzes in een verwarmde ruimte.

 

14. Kun je een asielzoeker aannemen als tijdelijke arbeidskracht?

  Ja dat kan. De asielzoeker moet zelf een tewerkstellingsvergunning aanvragen.
  Nee, dat kan niet.
  Ja dat kan. Je moet voor de asielzoeker een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

 

15. Waarvoor staat de afkorting EVC en wat kun je ermee?

  EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Via EVC-procedures kunnen mensen kennis en ervaring officieel laten erkennen en vast laten leggen in een Ervaringscertificaat.
  EVC staat voor Ergonomische Voorlichtings Combinatie. Deze organisatie kijkt naar de veiligheid op de werkvloer richting beroepsziekten en brengt advies uit aan ondernemers.
  EVC staat voor Eerste Verenigings Coƶperatie. Dit was de eerste vakbond voor medewerkers in de agrarische sector.