WebQuiz De boomkwekerij in Nederland (niveau 2)

- Test je kennis

 

Wat weet jij van de boomkwekerij in Nederland? Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Waar staat de afkorting NVWA voor?

  Nationale Verantwoording van Wetten bij Agrarische ondernemers
  Nationale Volks en Wegen Autoriteit
  Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

 

2. Wat is een Greenport?

  Een Greenport is een aparte opleiding specifiek gericht op MBO-4 leerlingen richting tuinbouw.
  Een Greenport is een soort bedrijventerrein waarbij een teeltbedrijf, transportbedrijf en veiling zijn samengevoegd in één gebouw.
  Een Greenport is een gebied waarin teeltbedrijven, toeleveranciers, handelsbedrijven, etc. samengevoegd zijn.

 

3. Wat hebben de volgende drie organisaties gemeen?

 

  Alle organisaties zijn opleidingsinstituten
  Alle organisaties zijn vertegenwoordigers voor de ondernemers in een eigen regio
  Alle organisaties hebben een eigen veilingsite op het internet

 

4. Wat is de AI voor organisatie?

  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.
  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid
  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.

 

5. Van welke organisatie is dit het logo?

  Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland
  Vereniging van Boomkwekerijbedrijven in Nederland
  Verenigde Boomkwekers Noord-Nederland

 

6. Hoeveel hectare pot- en containerteelt in de boomteelt is er ongeveer in Nederland?

  3.000 hectare
  1.000 hectare
  500 hectare

 

7. Wat is de NVWA voor organisatie?

  De NVWA zorgt ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen worden gekeurd voordat ze gebruikt mogen worden in de glastuinbouw.
  De NVWA zorgt ervoor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.
  De NVWA zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu worden nageleefd.

 

8. Wat bedoelen we met de term 'het boomkwekerij-areaal'?

  Het aantal verschillende gewassen dat boomkwekers in Nederland kunnen leveren
  Het aantal bedrijven dat actief is in de boomkwekerij in Nederland
  Het totale oppervlakte aan boomkwekerijgewassen in Nederland

 

9. Wat is GrootGroen?

  Een ander woord voor laanbomenteelt
  De teelt van oudere bomen
  Een vakbeurs in Zundert

 

10. Het aantal telers van boomteeltproducten onder glas is sinds het jaar 2000 ....

  afgenomen
  gelijk gebleven
  toegenomen

 

11. PPO-onderzoeker (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) Baltissen denkt dat boomkwekerijen in de toekomst veelal aan de grote snelwegen of bij industrieterreinen zijn te vinden. Wat zou daarvoor een reden kunnen zijn?

  De bomen vangen het fijnstof van de wegen en industrieterreinen op, zodat de leefomgeving in het land achter de kwekerijen gezonder wordt
  De kwekers telen in de toekomst vooral bomen voor de papierproductie. Door vlak bij de wegen te telen wordt jet transport naar de industrieterreinen fors goedkoper.
  De kwekerijen gebruiken de warmte die vrijkomt vanaf de wegen en industrieterreinen, zodat de energiekosten op de kwekerijen fors zullen afnemen.

 

12. Hoeveel boomkwekerijbedrijven zijn er in Nederland?

  Ongeveer 5.000
  Ongeveer 2.000
  Ongeveer 9.000

 

13. Het totaaloppervlak aan boomteelt in Nederland is sinds het jaar 2000 ....

  gedaald
  gelijk gebleven
  gegroeid

 

14. Wat doet deze organisatie?

naktuinbouw
  Naktuinbouw geeft cursussen biologische gewasbescherming
  Naktuinbouw regelt de CAO voor kwekers
  Naktuinbouw keurt kwekerijgewassen

 

15. Wat is LTO Nederland voor organisatie?

  LTO Nederland staat voor Land en Tuinbouw Organisatie Nederland. LTO is een belangenbehartigingsorganisatie voor de gehele agrarische sector in Nederland.
  LTO Nederland staat voor Landbouw Toeleverings Organisatie Nederland. LTO is een brancheorganisatie voor toeleveringsbedrijven in de land- en tuinbouwsector.
  LTO Nederland staat voor Leveringsvoorwaarden Tuinbouw Ondernemers Nederland. LTO is een handelsorganisatie voor de tuinbouw die zorgdraagt voor het opstellen van handelsvoorwaarden.