Boomkwekerij in Nederland - niveau 2

1. Opdracht: De omvang van de boomkwekerij

Nederland telde per 1 januari 2013 zo’n 2.750 boomkwekerijbedrijven (Bron LTO Nederland). Hieronder zie je een kaartje met de ligging van boomkwekerijen in Nederland. Elk stipje is een bedrijf. In de zwarte gebieden zitten heel veel bedrijven.

ligging boomkwekerijenBron: P10vector 2006/ Kadaster 2005

 

 

Het grootste deel van de boomkwekerijen teelt in de vollegrond, maar een behoorlijk aantal telers  is gespecialiseerd in teelt in de kas.

 

Kijk naar onderstaand overzicht. Het geeft een beeld van de jaren 2000 tot en met 2006.

 

Hoeveel bedrijven telen in 2006 in de vollegrond?
Met hoeveel is het aantal boomkwekerijbedrijven dat teelt in de vollegrond gedaald van het jaar 2000 tot 2006?

 

 

Ongeveer 14.000 hectare is anno 2011 in Nederland in gebruik voor de boomkwekerij. Dit noemen we het boomkwekerij-areaal. 90% daarvan is teelt in de vollegrond. Een klein deel is bedekt met kassen.

 

Bekijk onderstaand overzicht van de jaren 2000 tot en met 2006.

 

 

Hoeveel hectare is in gebruik voor vollegrondsteelt?
In de tabel staat achter "pot- en containerteelt" -2%. Wat denk je dat dit betekent?
Bekijk de kengetallen boomkwekerij op de site van LTO Nederland. Wat is er gebeurd met het areaal en aantal bedrijven in Nederland vanaf 2008 tot 2011?

2. Opdracht: Wie doet wat in de boomkwekerij

Rondom een boomkwekerijbedrijf zijn een groot aantal organisaties actief. Er zijn toeleveranciers die producten leveren aan boomkwekers, afnemers die producten kopen, belangenbehartigers, keuringsorganisaties om de kwaliteit van producten te beoordelen, onderzoekers, adviseurs, opleidingsorganisaties, etc.
Het is belangrijk dat je snapt hoe de sector in elkaar steekt . Dan kun je later met vragen bij de juiste partij aankloppen.

 

De belangrijkste belangenbehartigers voor boom- en vaste plantenkwekers zijn de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO Nederland) en Anthos (de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten). LTO overlegt met het ministerie over wetgeving, met werkgevers over arbeidszaken zoals de CAO Open Teelten en met onderzoeksorganisaties over knelpunten in de teelt of de techniek. LTO en Anthos zorgen samen dat de afzet van boomkwekerijproducten zo goed mogelijk verloopt.

 

De Nederlandse Bond van Boomkwekers NBvB is per 1 januari 2011 opgeheven. De taken van de NBvB zijn overgenomen door LTO Nederland en de regionale organisaties ZLTO, LTO Noord en LLTB. De Kringen en Cultuurgroepen van de NBvB vallen echter niet allemaal onder de LTO. De Kringen voeren overleg op regionaal niveau, zoals met de gemeente, het waterschap of de provincie. De Cultuurgroepen behartigen de belangen rond techniek, zoals onderzoek naar bepaalde technieken, het keuringenbeleid en de promotie van gewassen.

 

Zoek op welke Kringen en Cultuurgroepen er zijn.
Kijk op de volgende verzamelsite van boomkwekerijen in Nederland. Ga na bij welke cultuurgroep een boomkweker uit de lange lijst waarschijnlijk aangesloten zal zijn. Doe dit door de website van het bedrijf te openen. Kijk vervolgens welk assortiment deze boomkwekerij heeft. Zoek bij elke cultuurgroep 2 bedrijven.
Zoek op wat de Raad voor de Boomkwekerij doet en noem 4 taken.

 

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving zorgt sinds 2000 voor onderzoek in de glastuinbouw, bomen, bollen, fruit, paddestoelen, akkerbouw en vollegrondsgroenten. Een kweker noemt dit meestal PPO. Op de hoofdlocatie Boskoop heeft de coördinatie van het boomteeltonderzoek plaats. Belangrijk onderzoek wordt hier verricht op het gebied van containerteelt en de teelt van siergewassen op veengrond. Op de boomteeltproeftuin Noordbroek verricht PPO onderzoek ten behoeve van bos- en haagplantsoen en rozenonderstammen op de veenkoloniale gronden. De proeftuin in Horst concentreert zich vooral op de teelt van laanbomen, coniferen, sierheesters, rozen en vruchtbomen op zandgrond.

 

Bedoelt een kweker met het Proefstation voor de Boomkwekerij dezelfde organisatie als met Praktijkonderzoek Plant & Omgeving?

Kijk op PPO Bomen. Schrijf 5 voorbeelden op van onderzoek aan bomen dat door PPO wordt uitgevoerd.

3. Opdracht: De keten in de boomkwekerij

 

 

 

Klik op het plaatje. Je krijgt nu een opdracht te zien, waarbij de verschillende onderdelen van de boomkwekerijsector in de vorm van een huis getoond worden. Ga na welke taken een organisatie heeft en sleep het logo van de organisaties naar de juiste plek in het schema.

4. Opdracht: De boomkwekerij van boven bekeken

luchtfoto Het land van een boomkwekerij is een groene lappendeken. Dat komt door de vele soorten bomen en planten die elk hun eigen kleine perceel hebben. Dat grondgebruik kun je van bovenaf zien, bijvoorbeeld op een luchtfoto. De foto hiernaast is Zundert.

 

Klik op de kaart hierboven en kom in Google Maps met een luchtfoto van Nederland. Er zijn boompjes gezet bij 3 grote boomteeltgebieden: Zundert, Boskoop en Opheusden. Doe nu het volgende:

 

Beantwoord dan de volgende vragen.

 

Welke verschillen zie je tussen het boomteeltgebied in Boskoop en het boomteeltgebied in Zundert?
Waarom is de structuur in Boskoop heel anders?
Lijkt het boomteeltgebied in Opheusden meer op Boskoop of meer op Zundert? Leg uit.

5. Opdracht: Omzet van producten

In de boomkwekerij werd in 2007 voor ruim € 600 miljoen aan producten verkocht. Een deel wordt verkocht via de veiling, een deel rechtstreeks aan afnemers. Tussen 1995 en 2002 is de veilingomzet van boomkwekerijproducten toegenomen van 61,5 miljoen euro naar 137,3 miljoen euro. Sinds die tijd is de veilingomzet jaarlijks ongeveer 150 miljoen euro.
In onderstaande tabel staat de top-10 van boomkwekerijproducten die via de veilingen worden verkocht.

veilingomzet(cijfers VBN, in miljoen euro)

 

Voor hoeveel miljoen euro wordt er jaarlijks verkocht aan Skimmia via de veilingen?

 

Welk deel van de omzet van boomkwekerijproducten gaat via de veiling?

 

De VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) verzameld recente cijfers van de omzet in tuinplanten, waaronder ook boomkwekerijproducten vallen. Je kunt op de website van de VBN echter geen marktinformatie vinden, die is alleen tegen betaling verkrijgbaar. Wel vind je in vakbladen vaak recente marktcijfers die zijn verzameld door de VBN.

Op de volgende sites kun je ook recente marktgegevens vinden:

 

Kijk in de tabel Omzet VBN-veilingen eerste halfjaar 2009. Hoeveel euro was de omzet van buxus via de veilingen in de eerste helft van 2009?
Was de gemiddelde prijs per plant in 2009 hoger of lager dan in 2008?

 

Bekijk de samenvatting van het rapport Marktdata boomkwekerijproducten op de site van PPH. Hoeveel gaf een gemiddelde Nederlandse consument in 2007 uit aan boomkwekerijproducten?

6. Opdracht: Hoe ziet de boomkwekerij van de toekomst eruit

Hoe ziet de boomkwekerij van de toekomst eruit? PPO Bomen zocht samen met een groep laanboomkwekers naar een antwoord op deze vraag. PPO organiseerde in 2007 samen met laanboomkwekers enkele brainstormsessies rond het thema ‘Innovatie’ en schetste daarna een beeld van een laanboomkwekerij in het jaar 2030.

 

Klik op het plaatje en lees het artikel over de laanboomkwekerij in het jaar 2030.

 


Bekijk het plaatje met de schets van de laanboomkwekerij in 2030 en lees de bijbehorende tekst. Wat vindt jij de meest opvallende vernieuwing?
Waarvoor dient automatische diktemeting en hoe werkt het?
In het artikel staat 'Productuniformiteit is een belangrijk kwaliteitsaspect voor de boomkwekerij van de toekomst.' Wat is productuniformiteit en waarvoor is dit belangrijk?
Wat zijn RFID-tags en hoe kun je dit in de boomkwekerij toepassen?
De laanbomenkwekerij in 2030 staat niet op zichzelf, maar vervult ook een maatschappelijk belang. Wat zijn de voordelen van een boomkwekerij voor de maatschappij en de omgeving?

7. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van de boomkwekerij in Nederland? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

8. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................