WebQuiz Bodem en bemesten van boomkwekerijgewassen niveau 2 - Test je kennis

 

Wat weet jij al van het bestrijden van ziekten en onkruiden in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

 

1. Met medewerking van boomkwekerij Michels is een smalle mestinjecteur ontwikkeld, speciaal voor de boomkwekerij. Met de injecteur kan organische mest worden toegediend. Waarom wil boomkweker Michels organische mest gebruiken in plaats van kunstmest?

  Met organische mest mag je het hele jaar door bemesten. Kunstmest mag op sommige momenten in het jaar niet gebruikt worden.
  De boomkweker is verplicht om organische mest te gebruiken sinds het in werking treden van de nieuwe mestwet in 2006.
  Het gebruik van organische meststoffen is goedkoper en organische mest heeft een langere werking in de bodem.

 

2. Waar staat de afkorting Mg voor bij sommige meststoffen?

  Meststofkorrel groot
  Het element Magnesium
  Milieugevaarlijk

 

3. Boomtelers in de vollegrond gebruiken steeds vaker langzaam vrijkomende kunstmeststoffen.

Wat is een juiste uitspraak? Langzaam vrijkomende kunstmeststoffen zijn:
  duurder per kilo dan normale kunstmeststoffen.
  goedkoper per kilo dan normale kunstmeststoffen.
  even duur per kilo als normale kunstmeststoffen.

 

4. Welke grondsoorten moet je voor de winter invalt omspitten?

  Zand en Veen
  Veen en Klei
  Klei en leem

 

5. Naast voordelen heeft het bewerken van de bodem ook nadelen. Welke?

  Bodembewerking zorgt ervoor dat de vruchtbare laag slechter bereikbaar wordt.
  Bodembewerking werkt onkruidgroei in de hand.
  Bodembewerking zorgt voor meer bodemleven, wat nadelig is voor de plant.

 

6. Wat betekent de term 'de pH van de bodem is ...'?

  De pH is een uitdrukking voor de zuurgraad van de bodem
  De pH is een uitdrukking voor de hoeveelheid aanwezige sporenelementen in de bodem
  De pH is een uitdrukking voor de hoeveelheid aanwezige meststoffen in een bodem

 

7. Wat is er gebeurd wanneer de bodem is verslempt?

  De grotere bodemdeeltjes zakken dieper weg in de bodem waardoor bovenin alleen nog maar kleine bodemdeeltjes te vinden zijn
  Er heeft zich een dichte, harde laag aan of dicht onder het bodemoppervlak gevormd onder invloed van bijvoorbeeld veel neerslag
  De bodem is verzadigd met water waardoor planten als het ware verzuipen

 

8. Heide kan slecht tegen teveel kalk in het water. Waarmee kun je heide het beste begieten?

  regenwater
  leidingwater
  grondwater

 

9. Welke grondbewerkingsmethode heeft de voorkeur?

  Grondbewerking met een snelspitmachine die ondiep gaat. Wanneer de grond zo min mogelijk wordt gekeerd, komt dit de bodembiologie ten gunste.
  Grondbewerking door diepploegen. Hierdoor komt de grond goed los en komt de vruchtbare laag weer boven te liggen.
  Grondbewerking met een ploeg. Op deze manier wordt de grond goed gekeerd en het nog aanwezige onkruid ondergewerkt.

 

10. Waarvoor wordt een bodemmonster gebruikt?

  Met een bodemmonster bekijk je hoe de voedingstoestand van de grond er voor staat en of je moet bijmesten.
  Met een bodemmonster bekijk je of er voldoende bodemleven aanwezig is.
  Met een bodemmonster kun je bepalen wanneer de gewassen water moeten krijgen.

 

11. Waar staat de afkorting Ca voor bij sommige meststoffen?

  Koper
  Kalium
  Calcium

 

12. Een NPK-meststof heeft een bijvoorbeeld een verhouding van 12-10-18. Wat houdt dit in?

  De meststof bezit 12% aan stikstof, 10% aan fosfaat en 18% aan kali
  De meststof bezit 12% aan nitraat, 10% aan potassium en 18% aan kalk
  De meststof bezit 12% aan hoofdelementen, 10% aan sporenelementen en 18% aan kalk

 

13. In welke twee groepen worden voedingsstoffen bij planten ingedeeld

  Bouwstenen en Micro elementen
  Hoofdelementen en Spoorelementen
  NPK-meststoffen en Macro-elementen

 

14. Hoe wordt een tussentijdse bemesting tijdens de groeiperiode van een plant genoemd?

  Bijbemesting
  Voorraadbemesting
  Basisbemesting

 

15. Tuinbouwgewassen worden vaak op substraat geteeld. Als bemesting wordt het substraat geĆÆnjecteerd met vloeibare meststoffen. Welke van onderstaande gevaren gelden bij het gebruik van vloeibare meststoffen?

  1. Wanneer twee verschillende meststoffen bij elkaar worden gebruikt, kunnen zeer giftige gassen vrijkomen.
  2. De meststoffen zijn vaak sterke zuren die zonder verdunning brandwonden kunnen veroorzaken.
  2 is juist
  1 is juist
  1 en 2 zijn beide juist